Ñòàðòîâàëà åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ â îáëàñòè ãîñòåïðèèìñòâà «Çâåçäà Áðîíåâèêà». Â ðàìêàõ ïðåìèè áóäóò íàçâàíû ëó ÷ øèå îòåëè Ðîññèè è ÑÍÃ - ïîáåäèòåëè è ëàóðåàòû â 27 íîìèíàöèÿõ. Çàÿâêè íà ó ÷ àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 12 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïàåò ðåâîëþöèîííàÿ ñèñòåìà îíëàéí-áðîíèðîâàíèÿ Bronevik.com.

Öåëü ïðåìèè - ïðîäâèæåíèå îòåëåé, îðèåíòèðîâàííûõ íà âûñîêèå ñòàíäàðòû îáñëóæèâàíèÿ òóðèñòîâ, íà ðîññèéñêîì è çàðóáåæíîì ðûíêå. Êðîìå òîãî, «Çâåçäà Áðîíåâèêà» - îòëè ÷ íàÿ âîçìîæíîñòü çàÿâèòü î ñåáå äëÿ ðåãèîíàëüíûõ îòåëåé, ÷ òî ïîñïîñîáñòâóåò ñîçäàíèþ íå òîëüêî çäîðîâîé êîíêóðåíöèè â îòðàñëè â öåëîì, íî è ðàçâèòèþ ñôåðû ãîñòåïðèèìñòâà â ðåãèîíàõ.

Bronevik.com - ýòî ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà áðîíèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ îáëàäàåò óíèêàëüíîé îòåëüíîé áàçîé. Ñèñòåìà ïðåäëàãàåò âàðèàíòû ðàçìåùåíèÿ äàæå â ñàìûõ óäàëåííûõ ãîðîäàõ íàøåé ñòðàíû è ñòðàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïðåìèÿ «Çâåçäà Áðîíåâèêà» - ýòî â ïåðâóþ î ÷ åðåäü ïëîùàäêà äëÿ âûñòðàèâàíèÿ äèàëîãà ðåãèîíàëüíûõ îòåëåé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èíäóñòðèè, äëÿ îáìåíà îïûòîì, à òàêæå âûõîäà íà ïîòåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ.

 ýòîì ãîäó ó ïðåìèè åñòü íåñêîëüêî îñîáåííîñòåé. Âî-ïåðâûõ, âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà äîáàâëåíû ñïåöèàëüíûå íîìèíàöèè äëÿ îòåëåé Êàçàõñòàíà, ãäå ñåé ÷ àñ àêòèâíî ðàáîòàåò Bronevik.com. Äîáàâèâ â áàçó áîëüøîå êîëè ÷ åñòâî ìåñòíûõ îòåëåé, Bronevik.comðåøèë îáÿçàòåëüíî ïðåäîñòàâèòü èì âîçìîæíîñòü ñåáÿ ïðîðåêëàìèðîâàòü. Âî-âòîðûõ, êîëè ÷ åñòâî íîìèíàöèé óâåëè ÷ èëîñü â äâà ñ ëèøíèì ðàçà â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ​​ãîäîì. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà ïîäåëèëè íîìèíàíòîâ ïî ðåãèîíàì, ÷ òîáû áîðüáà áûëà ñïðàâåäëèâîé.

Êðîìå òîãî, ïðåòåðïåëà ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ ïðîöåäóðà ïîäà ÷ è çàÿâêè. Äëÿ òîãî, ÷ òîáû íà ýòàïå íàðîäíîãî è ýêñïåðòíîãî ãîëîñîâàíèÿ áûëî ïðîùå îöåíèòü îòåëü, ââåäåíû êðèòåðèè íîìèíèðîâàíèÿ. Êàæäûé îòåëü îáÿçàòåëüíî äîëæåí óêàçàòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè îí êðèòåðèÿì ëó ÷ øåãî îòåëÿ â êîíêðåòíîé íîìèíàöèè. Â ýòîì ãîäó îòåëè ìîãóò ñîïðîâîæäàòü ñâîè çàÿâêè ìàðêåòèíãîâûìè è ðåêëàìíûìè ðîëèêàìè, à òàêæå ïðåçåíòàöèÿìè ñâîèõ âîçìîæíîñòåé.

Ó ÷ àñòâîâàòü â ïðåìèè, êàê è ðàíåå, ìîãóò òîëüêî ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà ñàéòå bronevik.com. Ïîäàòü çàÿâêó ìîæíî â êàáèíåòå îòåëÿ èëè íà ñòðàíèöå ïðåìèè â ðàçäåëå «Íîìèíèðîâàòü», çàïîëíèâ ñïåöèàëüíóþ ôîðìó. Îäèí ó ÷ àñòíèê ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ïîáåäó â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ.

Âûáîð ïîáåäèòåëåé ïðîõîäèò â 2 ýòàïà. Òðåõ ëàóðåàòîâ â êàæäîé èç íîìèíàöèé îïðåäåëÿåò íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå. Ïîáåäèòåëÿ â êàæäîé íîìèíàöèé èç ÷ èñëà ëàóðåàòîâ îïðåäåëÿåò ýêñïåðòíîå æþðè.

Ñòàðò íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ íàìå ÷ åí íà 12 îêòÿáðÿ. 21 íîÿáðÿ ê îöåíêå ëàóðåàòîâ ïðèñòóïèò ýêñïåðòíîå æþðè. 8 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â Ìîñêâå íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè áóäóò íàçâàíû ïîáåäèòåëè â êàæäîé íîìèíàöèè. Íà ñàéòå bronevik.com ïðîéäåò îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ íàãðàæäåíèÿ, íà êîòîðîå áóäóò ïðèãëàøåíû îòåëè - ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè ïðåìèè, ýêñïåðòíîå æþðè, âåäóùèå ÒÌÑ-êîìïàíèè, ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ÑÌÈ.

Ïîèñê ïî íîâîñòÿì

Вада, пясок, віндсерфінг, падарожжа на яхтах - з прыходам спёкі узмацніўся попыт на тыя айчынныя вадаёмы, куды можна хутка дабрацца ў выходныя. Пра тое, дзе. РІА Навіны, 2019/06/11

Падведзены вынікі экспертнага галасавання «Зорка бранявік-2016». Вызначаны лепшыя гатэлі сярод удзельнікаў 24 намінацый прэміі, за другое і трэцяе месцы прысуджаны званні лаўрэатаў.

Пераможца: Sea Galaxy Hotel Congress and SPA 4 * (Сі Гэлаксі) (Сочы) Лаўрэаты: СПА-отельРусский Дом дзівосны 43 ° 39 ° ЗАКРЫТ (Сочы) Усход (Урангель)

Пераможца: Rixos Krasnaya Polyana Sochi (Риксос Чырвоная Паляна Сочы) (Чырвоная Паляна) Лаўрэаты: Marriott Sochi Krasnaya Polyana (Марыёт Сочы Чырвоная Паляна) (Чырвоная Паляна) Буцік-гатэль Молі О'Брайн (Ханты-Мансійск )

Звязаныя паведамленні

Лепшыя гатэлі Корфу ў Грэцыі - 5 зорак, 4 і 3 зоркі
Корфу Лепшыя гатэлі смарагдавага выспы Грэцыя

Лепшыя гатэлі і гасцініцы Корфу на Tripadvisor тысячы водгукаў турыстаў, фота і цэны гатэляў і гасцініц у Корфу, Грэцыя.

Лепшыя сямейныя гатэлі Турцыі з паслугай няні для адпачынку з дзецьмі
Лепшыя базы адпачынку ў Карэліі Не верце рэйтынгах дзе лепш спыніцца.

Гатэль класа Прэміум Дача Вінтэра галоўная кропка на карце падарожжа па Паўночным Приладожью.

Апошнія цікавыя раздзелы на сайце.

  • Цікава
  • Новыя паступленні
  • Часта бачныя
  • Папулярны

12 лепшых гатэляў Кемера 4 зоркі Рэйтынг 2021

Рэйтынг лепшых гатэляў Кемера 4 зоркі на думку экспертаў і водгуках турыстаў. Ацэньваем інтэр'ер нумароў, узровень абслугоўвання, харчаванне, тэрыторыю, чысціню пляжу і мора, інфраструктуру, забавы і вольны час.

Лепшыя гатэлі Кастрамы з басейнам

Многія гатэлі і гасцініцы Кастрамы дазваляюць сяліцца з сабакамі і коткамі. Мы падабралі для вас спіс гатэляў, дзе можна спыніцца з сабакамі ў Кастраме. Выбірайце і бранюйце онлайн парк гатэль у Кастраме з сабакам, эка гатэль з сабакамі, спа гатэль з басейнам і сабакамі.

ўся праўда пра лепшых гатэлях горада

Як выбраць лепшы гатэль у Краснадарскім краі div classh1metakeysmetakeysurlhttpsdahsl. umenunewskakvybratluchshiyotelvkrasnodarskomkraeurldescriptiondivdivp Арганізацыя падарожжа гэта працэс заўсёды вельмі прыемны. Ёсць нешта асаблівае ў часе, калі захоплена разглядаеш фатаграфіі лакацыі, у якой плануецца адпачынак, плануеш прагулянка, шукаеш гатэль або апартаменты. І вось пра апошні мы б хацелі пагаварыць у рамках гэтага артыкула крыху больш падрабязна. І, калі ў перспектыве вы плануеце адпачынак у Краснадарскім краі, то мы з задавальненнем раскажам вам, як выбраць гатэль. h2Как выбраць лепшы гатэль у Краснадарскім краеh2p Краснадарскі край у апошні час вельмі папулярны кірунак для турызму. Гэта зусім нядзіўна і не толькі з прычыны каранцінных мерапрыемстваў, Краснадарскі край сапраўды багаты найпрыгожымі відамі, вадаспадамі, цёплым морам, гарамі, раскошнымі краявідамі, тым, што менавіта тут сканцэнтравана велізарная разнастайнасць культур. І адпачынак тут гэта сапраўды выдатна. І так, як жа выбраць отельpollip У першую чаргу вы павінны вызначыць, чаго чакаеце ад гатэля. Нумар, абслугоўванне, харчаванне, забавы, дадатковыя паслугі усё гэта ўплывае на ўражанні ад падарожжа. Складзіце для сябе нешта накшталт чеклиста што вам трэба для адпачынку абавязкова, што пажадана, а што зусім няважна. І зыходзячы з гэтых пытанняў выбірайце гатэль. lilip Асабліва педантычна неабходна паставіцца да выбару гатэля, калі вы едзеце з дзецьмі. Адпачынак з дзецьмі, вядома ж, зусім асаблівы. Удакладніце загадзя, ці ёсць у абраным гатэлі анімацыйная праграма для дзяцей, паркі з атракцыёнамі, паслугі няні. Калі вы плануеце паехаць да пэўных славутасцях, то важна, каб гатэль знаходзіўся блізка да іх дзеці хутка стамляюцца ад доўгіх пераездаў. lilip Калі вы адпраўляецеся ў экскурсійны тур, то звернеце ўвагу на месца размяшчэння гасцініцы, як хутка вы адтуль зможаце дабрацца да ўсіх асноўных славутасцяў. У дадзеным выпадку ўзровень і катэгорыя гатэля не будзе мець вялікага значэння бо хутчэй за ўсё вы будзеце прыходзіць туды толькі пераначаваць. lilip Бюджэт гэта таксама вельмі важна. Пры планаванні адпачынку неабходна разлічыць, якую суму вы гатовыя выдаткаваць на жыллё. Часам розніца паміж гатэлямі 2 і 3 невялікая, але ўзровень коштаў на дадатковыя паслугі ў апошніх будзе вышэй. Існуе правіла чым больш зорак, тым лепш, але паспрабуйце пры выбары гатэля трохі абстрагавацца ад зорнасці і для пачатку пачытаць апісанне і водгукі. lilip Таксама, перш чым браніраваць, удакладніце важныя для вас дэталі. Напрыклад, ці ёсць у гатэлі лекар, не вядуцца Ці нейкія рамонтныя работы побач. Даведайцеся разліковы час заселениявыселения. Пры неабходнасці удакладніце колькі каштуе кроватка для дзіцяці, якія паслугі прадастаўляюць маладым. Не лішнім будзе высветліць таксама, якое адлегласць ад вакзала да гатэля, прадастаўляе Ці гатэль трансфер. Як правіла, усю гэтую інфармацыю можна знайсці на сайце гатэля, альбо ж на рэсурсе интернетбронирования, але ў любым выпадку, мае сэнс ўдакладніць. lilip Азнаёмцеся з класіфікацыяй гатэляў. І абярыце з гэтай класіфікацыяй тыя параметры, якія для вас найбольш прынцыповыя. Але зноў жа, варта разумець, што гатэлі могуць ацэньваць сябе па-рознаму. lilip Аптымальнае месцазнаходжанне Мастхэв. Вы можаце як выбраць асноўную кропку свайго падарожжа напрыклад вадаспады Руфабго або плато ЛагоНаки і выбіраць гатэль паблізу, каб не марнаваць занадта шмат часу на пераезды паміж лакацыямі, альбо ж выбраць прыгожы гатэль, які вам спадабаўся і ўжо затым шукаць, якія славутасці размешчаны непадалёк ад яго . Абодва падыходу цалкам здаровыя і маюць месца быць. lilip Абавязкова праглядзіце водгукі на гатэль. Вядома ж, варта ўлічваць, што зараз многія ўладальнікі гатэляў не грэбуюць брудным маркетынгам і купляюць водгукі на розных рэсурсах. Таму, для максімальнай дакладнасці, мы вельмі рэкамендуем вам, па-першае, праглядаць спачатку негатыўныя водгукі як мінімум, таму, што ўсе станоўчыя заўсёды падобныя паміж сабой, вовторых, праглядаць водгукі на сэрвісах браніравання гэта значыць, там, дзе ўладальнікі не могуць выдаліць тую ці іншую запіс, а ўсе водгукі пакідаюцца пацверджанымі сістэмай рэальнымі пастаяльцамі. lilip Удакладніце наяўнасць забавак. Нават калі вы ўжо намецілі для сябе культурную праграму, цалкам дакладна яна не будзе займацца ў вас усё 24 гадзіны ў сутках. І сон з адпачынкам таксама ў вас не зоймуць ўвесь час. Таму павінны быць альтэрнатывы рыбалка, рафтынг, конныя прагулкі, тэніс ці ж чтолибо яшчэ. liolh2Отель ў Краснадарскім краі дзе лепш остановитьсяh2p Калі вы плануеце адпачынак у Краснадарскім краі, то мы ад душы раім вам гатэльны комплекс Даховская Слабада ў ЛагоНаки. Тут ёсць усё, што трэба нават самому патрабавальнаму падарожніку камфартабельныя нумары, смачная кухня, блізкасць да ключавых мясцінам Адыгеі, прыгожая тэрыторыя, выдатны сэрвіс, мноства розных забаў на любы густ, а таксама аптымальныя ценыphrhrdivdivdivpПо пытаннях набыцця тура тэлефануйце ці пишитеppПродажа праз модуль браніравання і іншыя сайты бранявання не производитсяpdivdivdivdivdivdescriptionitemitemtitleДва гатэля з Краснадарскага краю ўвайшлі ў лік лепшых у странеtitlemetadescСочинские гатэлі перамаглі ў дзвюх намінацыях расійскай прэміі ў сферы гасціннасці. etadesch1Два гатэля з Краснадарскага краю ўвайшлі ў лік лепшых у странеh1metakeysОбщество, гатэлі, бізнес, премииmetakeysurlhttpskubnews. uobshchestvo20200307dvaotelyaizkrasnodarskogokrayavoshlivchisloluchshikhvstraneurldescriptiondivdiv datapage0div datatitleДва гатэля з Краснадарскага краю ўвайшлі ў лік лепшых у краіне dataurlobshchestvo20200307dvaotelyaizkrasnodarskogokrayavoshlivchisloluchshikhvstranedivfiguredivpspanЦеремония ўзнагароджання Russian Hospitality Awards brbrbФотоb kurort. rasnodar. uspanpdivfiguredivh2Сочинские гатэлі перамаглі ў дзвюх намінацыях расійскай прэміі ў сферы гасціннасці. 2p У Маскве падвялі вынікі прэстыжнай прэміі Russian Hospitality Awards. Сярод гарналыжных гатэляў пальма першынства дасталася Radisson Hotel Rosa Khutor, лепшым курортным гатэлем 2019 г. прызнаны Ostrova SPAотель. rbrpp Цырымонія ўзнагароджання прэміяй Russian Hospitality Awards праводзіцца ўжо ў шосты раз і аб'ядноўвае ўладальнікаў і топменеджмент сеткавых і індывідуальных гатэляў, генеральных дырэктараў міжнародных сетак, гасцінічных аператараў, работнікаў гасцінічнага бізнесу. p Конкурс праводзіўся ў 25 намінацыях, на вынік ўплывалі ацэнкі журы ў складзе экспертаў гэтага бізнэсу і вынікі рэйтынгу гатэля ў сістэмах онлайн браніравання, складзенага на падставе водгукаў наведвальнікаў. p Як адзначылі арганізатары прэміі, у ходзе адборачнага этапу конкурсу найбольшая колькасць заявак паступіла ад прадстаўнікоў Масквы, Санкт-Пецярбурга, Сочы, Краснадара, Ялты і Валгаграда. p Трапіць у лік лепшых отельеров, аказалася не проста, да гасцінічным бізнесе сёння прад'яўляюцца высокія патрабаванні, і каб адпавядаць ім, трэба пастарацца. pp Адной з фішак сёлетняга адбору стала жывое відэа, у якім калектыў атэля павінен быў паўстаць перад журы як згуртаваная і мэтанакіраваная каманда аднадумцаў. p Нагадаем, што на тэрыторыі Краснадарскага краю больш за 6 тысяч гатэляў, пансіянатаў і гасцініц. У 2017 годзе міністэрства курортаў рэгіёну распрацавала стандарты паслуг усё ўключана і ультра ўсё ўключана, якія былі рэкамендаваныя для распаўсюджвання на ўсіх курортных тэрыторыях краю. p Какранее Кубанскія навіны, Сочы, Наварасійск і Геленджык ўвайшлі ў Топ10 папулярных курортаў для жанчын у сакавіку. pdivdivpНовости Краснадарскага краю brbrв pdivp, pdivdivdivdivdescriptionitemchannelrss

Як выбраць ідэальны гатэль у Краснадарскім краі Гатэлі, апартаменты, гасцявыя дамы, гатэльны комплексы ў Краснадарскім краі на што звяртаць увагу пры выбары Адпачынак ў Адыгеі падбіраем ідэальны гатэль.

Дом Творчасці Пісьменнікаў Перадзелкіна

15 лепшых гатэляў і гасцініц у Краснадар, Краснадарскі край, Расія, забраніраваць апартаменты без перадаплаты. Браніраванне гатэляў Краснадары

Забранірую гатэль у Краснадар, Краснадарскі край, Расія па выгаднай цане. Скідкі пры браніраванні онлайн ў Краснадар, Краснадарскі край, Россия.Более 574 гатэляў, апартаментаў і гасцініц

Лепшыя гасцініцы Краснадара - Гасцінічны комплекс

Спаотели Чырвонай Паляны Сочы spaцентры ў гатэлях цэны на 2021 год

Лепшая адзнака гатэля гэта водгукі гасцей. А лепшы адпачынак у Сочы гэта раён Чырвонай Паляны. Тут вы знойдзеце цэны на самыя папулярныя гатэлі з водгукамі. Асаблівасці надвор'я і маршруты для экскурсій

Лепшыя гасцініцы Краснаярска, самыя папулярныя гатэлі

Лепшыя гатэлі Краснаярска, Расія кошты, водгукі, рэйтынг гасцініц Краснаярска

Гасцініцы Краснаярска з прамымі кантактамі. Афіцыйныя сайты, тэлефоны і адрасы. Магчымасць звязацца напрамую. Зніжкі і спецпрапановы. Пошук лепшых коштаў.

Лепшыя гатэлі Ираклиона 3, 4 і 5 зорак

Лепшыя гатэлі Ираклиона 3, 4 і 5 зорак

Лепшыя пяцізоркавыя гасцініцы ў Ираклионе па мінімальных цэнах, вялікі выбар варыянтаў размяшчэння. Падбор і браніраванне гатэляў Ираклиона 5 зорак.

Лепшыя сямейныя гатэлі Турцыі з паслугай няні для адпачынку з дзецьмі

Адпачынак у лепшых 5звездочных гатэлях Ретимно, востраў Крыт

Усе гатэлі 5 Крыта Ретимно па даступных цэнах. Заказ і браніраванне гатэляў на Крыце Ретимно. Адпачывайце з TEZ TOUR Тэз Тур

Лепшыя гатэлі Крыта цэны 2021, браніраванне гасцініц у Грэцыі ад Пегас Турыстык

Лепшыя гатэлі кс. Крыт ад тураператара PEGAS Touristik Пегас Турыстык

Канонерка: Гадзінная шпацыр па самым дзіўным востраве Пецярбурга

Лепшыя гатэлі Крыма

Каталог на нашым сайце ўяўляе лепшыя гатэлі Крыма. Больш за дваццаць гатэляў фешэнебельнага класа цудоўныя забавы, лепшыя рэстараны і бары, басейны, СПАцентры і многоемногое іншае

Лепшыя гатэлі Крыму: топ-40 месцаў

Лепшыя гатэлі Кубы 2013, курорты, цэны, водгукі і фота

Лепшыя гатэлі Кубы Continental дызайн падарожжаў па Еўропе і Міжземнага мора

Гасцініцы побач з Amsterdam Arena горада Амстэрдам - ​​танныя гасцініцы Прапановы

Лепшыя гатэлі Ларнака, Кіпр Водгукі 2021 Свежы агляд

Браніраванне гатэляў Ларнакі, на тэрыторыі якіх ёсць басейн. Водгукі турыстаў і фота. Нізкія цэны, без камісіі

Гатэлі Ларнакі - браніраванне гатэляў, цэны на гатэлі, гасцініцы Ларнакі
? Ûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ Çóáîâî-Ïîëÿíñêèé ðàéîí

10 лепшых гатэляў у Анталіі Лара па рэйтынгу і размяшчэнню

Лепшыя пяцізоркавыя гатэлі Лары апісанне даступных варыянтаў з фота і водгукамі. Забраніраваць гасцініцу ў Ларе 5 зорак па выгаднай цане.

Гасцініца ў Люберцах, цана гатэля

гатэль ленінградская вобласць, ад 1200 рублёў за 2х мясцовы нумар.

Забранірую гатэль у Сестрарэцк, Ленінградская вобласць, Расія па выгаднай цане. Скідкі пры браніраванні онлайн ў Сестрарэцк, Ленінградская вобласць, Расія. олее 14 гатэляў, апартаментаў і гасцініц

Витязево: гатэлі з басейнам, з уласным пляжам, бліжэй да мора

Гатэлі Лімасоле, Кіпр. Рэйтынг гатэляў і гасцініц свету TopHotels.

Лепшыя гатэлі Лімасол, Кіпр, актуальнае апісанне нумароў, размяшчэнне і выгоды, абслугоўванне. Цэны і водгукі 2021, фота і відэа.

Топ 10: гатэлі ў цэнтры горада Лондана 2021 гады - Tripadvisor

Дзе спыніцца ў Лондане нядорага Лепшыя гатэлі і хостелы, цэны

Лепшыя гатэлі Лондана на думку экспертаў Smart Trip

Мальдыўскія выспы самае бяспечнае падарожжа, якое падорыць вам незабыўныя ўспаміны

Папулярны

Лепшыя гатэлі Мармарысе 3 і 4 зоркі

Лепшыя гатэлі Мармарысе 3 і 4 зоркі

Лепшыя гатэлі Мармарысе 4 зоркі прапануюць высокі ўзровень сэрвісу па больш нізкіх коштах, у параўнанні з пяцізоркавымі гатэлямі. Турцыя чакае вас.

Будынак гасцініцы Украіна, што ў ім можна паглядзець?

Гатэлі МарсаАлам Гасцініцы ад 1740ночь KAYAK

Марса Алам гатэлі лепшыя гатэлі 5 у Марса Алам, гатэлі 4, гатэлі 3, асаблівасці адпачынку, забавы, фота, цэны, рэкамендацыі турыстам

Сямейныя гатэлі ў Белеку

Рэйтынг лепшых гатэляў Мексікі

Мехіка ператварыўся ў папулярны варыянт падарожжаў як для турыстаў, так і для дзелавых падарожнікаў, і зараз з'яўляецца папулярным месцам для гурманаў ў Мексіцы. Такім чынам, гарадская гасцініца вырасла, пачынаючы ад раскошных гатэляў да модных бутикотелей. Не важна, шукаеце вы гатэль з мноствам выгод або невялікім жыллём ... Чытаць далей

Forbes Travel Guide 2020

Рэйтынг лепшых гатэляў за 2013 год

У дадзеным артыкуле будзе прадстаўлена 10ка самых дарагіх гатэляў свету.

Лепшыя гатэлі свету чытаць онлайн цалкам ЛитРес

Гатэлі, якія ўвайшлі ў Топ50 лепшых гасцініц па ўсім свеце

Бізнэс у Анапе - 13 саветаў «Як прэзентаваць свой пітч, каб інвестар не змог прайсці міма»

Лепшы гатэль у Маскоўскай вобласці

Залатая восень адно з самых рамантычных часоў года. Адпачынак ва ўтульным катэджы, акружаным соснамі, шпацыр па рознакаляровымі лесе і вечары ў каміна ў кампаніі самых блізкіх хіба ёсць больш прыемныя

Адпачынак у Казані 2021: кошты, дзе жыць, што паглядзець | Авианити

Лепшыя гатэлі Масквы. Топ 10 лепшых гатэляў Масквы

Агляд і рэйтынг самых дарагіх гатэляў Масквы. У рэйтынг увайшлі гасцініцы з самым буйным чэкам за звычайныя нумары і вялікі коштам размяшчэння ў люксах.

Адпачынак на Байкале 2021 нядорага - лепшыя цэны і фота

Падарожжа на Байкал дзе адпачыць самастойнага падарожніку

Падборка лепшых гатэляў на Байкале па версіі кампаніі 211. Мы склалі рэйтынг месцаў, дзе размяшчаем сваіх гасцей кожны гатэль правераны намі асабіста і не адзін раз. У кожнага добрае размяшчэнне, няма праблем з персаналам і харчаваннем.

Лепшыя гатэлі Турцыі | Рэйтынг ТОП-10 у 2019 годзе

10 лепшых гатэляў і гасцініц Фінскага заліва ў 2021 годзе Tripadvisor

Гасцініцы ў прыгарадзе Санкт-Пецярбурга, загарадныя гатэлі Пецярбурга

Мы выкарыстоўваем печыва
Мы выкарыстоўваем файлы cookie, каб гарантаваць, што мы даем вам лепшы вопыт на нашым сайце. Выкарыстоўваючы вэб-сайт, вы згаджаецеся на выкарыстанне намі файлаў cookie.
Дазваляюць печыва